โครงสร้างบุคลากร

maliaw

นางมาลัย  ฉายศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวปรียาภัทร์  สุวินธนไพศาล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวชุติมา  เปรื่องชะนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพัชรีวรรณ  ประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

manoww

นางสาวอิสริยา มูลทอง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวิตรี  เพ็งประสิทธิพงศ์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม