คณะผู้ให้คำปรึกษา

นางดวงเดือน แก้วปุม

ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

นายพิริยะ ทองมนต์

รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

นางอารยา รุจิเลิศ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางรัญชนา อยู่ตระกูล

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนธิดา ตัจฉกานันท์

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางบุหลัน ทองเปลม

ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี

นางยอดขวัญ คุ้มครองสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

โปรแกรมจัดการหนี้สิน

ความรู้ด้านการเงิน