วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

       นายลิขิต  เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม   เป็นประธานในการประชุม  คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน  ตามแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.                         นายลิขิต  เพ็งประสิทธิพงศ์ สพป.สมุทรสงคราม มอบหมายนายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองฯสพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายพิริยะ ทองมนต์ รองฯสพป.สมุทรสงคราม    กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากร ร่วมรับการเข้าเยี่ยม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม                               โดย นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.       นายลิขิต  เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายพิริยะ  ทองมนต์                                  รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากร ร่วมรับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 โดย             นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 4 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ณ โรงเรียน  วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) และโรงเรียน      วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น.

นายลิขิต  เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566          ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.                    นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ผอ.สพป.สมุทรสงคราม  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย               นายยอดชาย ทึนหาร นายปิยวุฒิ ศรีชนะ และ            นายพิริยะ ทองมนต์ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามเพื่อพัฒนา การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566   ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.45 – 17.00 น.           นายลิขิต  เพ็งประสิทธิพงศ์ผอ.สพป.สมุทรสงคราม   เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างแนวทางการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วย นายพิริยะ  ทองมนต์ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม          ผู้อำนวยการกลุ่มฯ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องรับฟังการอบรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรินทร์ รัตนศิธร  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้       เรื่องการวางแผน และการเขียนโครงการ                              ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00  น.                       นายลิขิต  เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.มุทรสงคราม             พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริม     การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า   งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ       พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี             ประจำปี 2566 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล              องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.              นายลิขต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มอบหมาย กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้า ร่วมประชุมพิจาราณากลั่นกรองข้อมูลตามแบบติดตามก่อนนำเข้าข้อมูลในระบบ e-MES ครั้งที่ 1/2566     ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.                                                                  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมาย นายยอดชาย ทึนหาร รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 /2566 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.                                                                    นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2566     ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร ศธจ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.                                                             นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน/ ICT ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                    วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมายกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายยอดชาย  ทึนหาร รองฯ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

ผอ.กลุ่มฯ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบ้านไร่ใจรัก รีสอร์ท สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สำหรับสพป.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียน ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.   นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม

  • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.              นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมาย นายลิขิต          เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. และนำเข้าข้อมูลในระบบ e-MES ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม
  • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.          นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมาย นายลิขิต      เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมนำเสนอและตอบข้อซักถามการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายสู่          การปฏิบัติ ผ่านระบบ VDO Conference            ของเขตตรวจราชการที่ 4 และ 16  ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม
  • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.            นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมาย นายยอดชาย  ทึนหาร รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจง  สร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวัง              และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน    ของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time)            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม
  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.            นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม  
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.            นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ผอ.สพป.สมุทรสงคราม  ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม  
  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลกรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราง  ห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)                  ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม