วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.              นายลิขต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มอบหมาย กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้า ร่วมประชุมพิจาราณากลั่นกรองข้อมูลตามแบบติดตามก่อนนำเข้าข้อมูลในระบบ e-MES ครั้งที่ 1/2566     ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.                                                                  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมาย นายยอดชาย ทึนหาร รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 /2566 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.                                                                    นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2566     ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร ศธจ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.                                                             นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน/ ICT ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                    วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมายกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายยอดชาย  ทึนหาร รองฯ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

ผอ.กลุ่มฯ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบ้านไร่ใจรัก รีสอร์ท สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สำหรับสพป.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียน ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.   นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 และ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม

  • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.              นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมาย นายลิขิต          เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. และนำเข้าข้อมูลในระบบ e-MES ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม
  • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.          นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมาย นายลิขิต      เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมนำเสนอและตอบข้อซักถามการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายสู่          การปฏิบัติ ผ่านระบบ VDO Conference            ของเขตตรวจราชการที่ 4 และ 16  ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม
  • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.            นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมาย นายยอดชาย  ทึนหาร รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจง  สร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวัง              และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน    ของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time)            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม
  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.            นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม  
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.            นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ผอ.สพป.สมุทรสงคราม  ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม  
  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลกรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราง  ห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)                  ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม