กรกช  กรกชงาม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบสารสนเทศ

ITA

โรงเรียนสุจริต

Download

เอกสารดาวน์โหลด

MyOffice

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

E-Money

ระบบเงินเดือน

Bigdata

ระบบข้อมูลมหัต

SKM-Project

ระบบติดตามและรายงาน สพป.สมุทรสงคราม

ฐานข้อมูล Bigdata

66

โรงเรียนในสังกัด

65

เปิดทำการสอน

46

ผู้บริหารสถานศึกษา

645

ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา

9,360

นักเรียนในสังกัด

48

บุคลากร
สพป.สมุทรสงคราม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
140 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1013 ต่อ 129 โทรสาร 0-3471-5790