ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง การขายอาคารเรียนแบบ ป.015 และโรงฝึกงาน แบบ 313 โรงเรียนวัดตะโหนดราย

อ่านต่อ »

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางรัญชนา อยู่ตระกูล
   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร 0-3471-5776 ต่อ 106
E-mail : [email protected]

ระเบียบ/กฎหมาย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด