เงินฝากคลัง 901 (เงินประกันสัญญา)            เงินรายได้แผ่นดิน-811 (เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน)

แบบฟอร์ม BUDGETREFUND          เงินรายได้แผ่นดิน-821 (ส่งดอกเบี้ย)     รายได้แผ่นดิน-642 (รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด)       รหัส-Smis-ของโรงเรียน-2