นางสาวช่อผกา ชำนาญกุล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

VTR ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

E-Book ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายทองเลื่อน บุญเพ็ง รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
และคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมการประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (PA)
ผ่านระบบ Google Meet
ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม

–  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564
–  ผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10)
–  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
–  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
–  ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563
–  คู่มือการใช้งาน KSP-e-Service

–  คู่มือการใช้งาน KSP-School
–  การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
–  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
 
.png

–  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 เรื่อง การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา คลิ๊กดาวน์โหลด
–  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2812 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 คลิ๊กดาวน์โหลด
–  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ ว 96 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 คลิ๊กดาวน์โหลด
–  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ ว 46 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 คลิ๊กดาวน์โหลด
–  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 923 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 คลิ๊กดาวน์โหลด
–  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/ ว 48 เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ลงวันที่ 11 มกราคม 2562  คลิ๊กดาวน์โหลด
–  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน คลิ๊กดาวน์โหลด 
–  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 คลิ๊กดาวน์โหลด


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
140 หมู่ที่ 3 ถนน เอกชัย ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-34711013 ต่อ 114 โทรสาร 0-34715790
http://www.skm.obec.go.th