กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา

ข่าวกิจกรรม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)

รายงานการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ SICE สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม