กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางดวงเดือน แก้วปุม

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test : O-NET)

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย
กับสถาบันพระมหากษัตริย์

E-Book
การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ

Facebook
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา