cuteanimated_347 [Converted]

นางมาลัย  ฉายศรี

ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-- ประชาสัมพันธ์ --

-- Website --

268944224_101523575737051_8338232446318201356_n

...สถานศึกษาปลอดภัย...

...ภัยรูปแบบต่างๆที่ต้องระวัง...

...โรคภัยรอบตัวที่ควรระวัง...

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

          การสอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์และ
          วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566
                (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
           ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

             พิธีมอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
เครื่องอุปโภค – บริโภค จากการคัดกรองและเยี่ยมบ้าน                  นักเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอน
                ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี

            พิธีมอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
เครื่องอุปโภค – บริโภค จากการคัดกรองและเยี่ยมบ้าน                  นักเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอน
                ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

                                   พิธีมอบทุน
   “โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนขาดแคลน”
      ( เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
     พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ)
          ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.
                 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคาร
         ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม
                      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

    พิธีพระราชทานวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ
                        ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฯ
             ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม 

          การออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
       ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินดอกผล
       โครงการอาหารกลางวัน

     กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิต
                          เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดลาดเป้ง

       การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 8                      ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ดีแต่ขาดแคลน
ตามโครงการ “กาชาดใส่ใจ ช่วยเหลือ เกื้อหนุน
ทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ” และ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท
วัดจุฬามณี)

      ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลุกเสือแห่งชาติ
                   ณ สนามกีฬา โรงเรียนศรัทธาสมุทร

           ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 71 รูป           เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม