กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พรบ.ระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พรบ.ระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ.ระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
140 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทร. 0 3471 1013 ต่อ 105 โทรสาร 0 3471 5790