โรงเรียนวัดคลองโคน สพป.สมุทรสงคราม ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CODING ของสถานศึกษา ในงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING”

E-Service

ITA

โรงเรียนสุจริต

Download

เอกสารดาวน์โหลด

MyOffice

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

E-Money

ระบบเงินเดือน

Bigdata

ระบบข้อมูลมหัต

SKM-Project

ระบบติดตามและรายงาน สพป.สมุทรสงคราม

ฐานข้อมูล Bigdata

66

โรงเรียนในสังกัด

65

เปิดทำการสอน

46

ผู้บริหารสถานศึกษา

645

ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา

9,574

นักเรียนในสังกัด

48

บุคลากร
สพป.สมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม

Social network

เว็บไซต์หน่วยงาน