กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการอนุมัติเงินประจำงวด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง

-ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ประถมศึกษา 6 รร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

-ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ประถมศึกษา 3 รร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

-ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

– ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

***เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

– ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู สำหรับโรงเรียนในสังกัด 

– ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ shopping list ให้กับโรงเรียนในสังกัด

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ให้กับโรงเรียนในสังกัด

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

-ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษา 6 รร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

-ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564

-ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 3 รร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

-ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(ตัวอย่าง) นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

[ENG] ประกาศคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสาคัญแห่งสัญญา

กค (กค) 0405.2_ว242_220561_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

กค (กนบ) 0405.2_ว410_241060_กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

กค (กรท) 0433.2_ว 281_190663_การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง

กค (กรท) 0433.3_ว 173_270463_การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

กค (กรท)_0405.3_ว564_ซักซ้อมความเข้าใจในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา

กค (กรท)_0433.2_ว471_ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

กค (กรท)_0433.2_ว533_121162_การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน

กค (กรท)_0433.3_ว 583_201262_กำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนกส์

กค (กวจ) 0402.2_ว108_250363_การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้าง

กค (กวจ) 0402.5_ว83_220262_ซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญา

กค (กวจ) 0402.5_ว94_270262_ยกเว้นการวางหลักประกันตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กค (กวจ) 0402.5_ว116_120362_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร

กค (กวจ) 0402.5-ว82_220262_ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ

กค (กวจ) 0405.2_ ว119_120362_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

กค (กวจ) 0405.2_ ว254_290562_แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม

กค (กวจ) 0405.2_ว 214_180563_แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

กค (กวจ) 0405.2_ว1_020162_แนวทางปฏิบัติกรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไป

กค (กวจ) 0405.2_ว52_310162_ซ้อมความเข้าใจการงดหรือลดค่าปรับ

กค (กวจ) 0405.2_ว54_010262_ซ้อมความเข้าใจการกำหนดข้อตกลงคุณธรรม

กค (กวจ) 0405.2_ว82_110363_มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256

กค (กวจ) 0405.2_ว83_110363_ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญา กรณีได้รับผลกระทบ COVID-19

กค (กวจ) 0405.2_ว110_050361_ซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดเงื่อนไข (ค่า k)

กค (กวจ) 0405.2_ว111_050361_ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

กค (กวจ) 0405.2_ว112_050361_ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง

กค (กวจ) 0405.2_ว115_270363_การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์การแพทย์

กค (กวจ) 0405.2_ว117_120362_กำหนดปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุด

กค (กวจ) 0405.2_ว118_120362_แนวทางปฏิบัติในการกำหนดงานรายละเอียดงานดินถม

กค (กวจ) 0405.2_ว119_070361_แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับ คชจ.ในการบริหารงาน

กค (กวจ) 0405.2_ว122_090361_ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย

กค (กวจ) 0405.2_ว123_090361_ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนด

กค (กวจ) 0405.2_ว144_250362_แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง

กค (กวจ) 0405.2_ว149_260362_แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง

กค (กวจ) 0405.2_ว151_270362_แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคา

กค (กวจ) 0405.2_ว155_230361_แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคา

กค (กวจ) 0405.2_ว171_240463_ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการได้รับผลกระทบ COVID-19

กค (กวจ) 0405.2_ว179_090461_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

กค (กวจ) 0405.2_ว198_260461_ซ้อมความเข้าใจเรื่องรถประจำตำแหน่ง

กค (กวจ) 0405.2_ว214_170563_ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

กค (กวจ) 0405.2_ว217_070561_ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กค (กวจ) 0405.2_ว220_070561_ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

กค (กวจ) 0405.2_ว258_040661_แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย

กค (กวจ) 0405.2_ว259_040661_ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง

กค (กวจ) 0405.2_ว260_050661_แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค

กค (กวจ) 0405.2_ว289_250661_ซ้อมความเข้าใจการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้

กค (กวจ) 0405.2_ว334_240761_แนวทางปฏิบัติเร่งรัดการจัดหาพัสดุ

กค (กวจ) 0405.2_ว336_040960_ซ้อมความเข้าใจการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

กค (กวจ) 0405.2_ว346_080960_การอนุมัติให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่อง

กค (กวจ) 0405.2_ว347_080960_การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

กค (กวจ) 0405.2_ว356_130960_แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

กค (กวจ) 0405.2_ว360_150960_มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ

กค (กวจ) 0405.2_ว371_050862_แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

กค (กวจ) 0405.2_ว395_101060_การจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก

กค (กวจ) 0405.2_ว398_121060_ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องพัสดุที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุ

กค (กวจ) 0405.2_ว414_170961_ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง

กค (กวจ) 0405.2_ว418_031160_แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

กค (กวจ) 0405.2_ว427_270961_ซ้อมความเข้าใจกรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

กค (กวจ) 0405.2_ว427_270961_ซ้อมความเข้าใจกรณีผคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

กค (กวจ) 0405.2_ว439_270961_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ

กค (กวจ) 0405.2_ว452_170962_แนวทางปฏิบัติการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง

กค (กวจ) 0405.2_ว457_190962_แนวทางปฏิบัติการรับส่วนแถมพิเศษ

กค (กวจ) 0405.2_ว521_301062_แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

กค (กวจ) 0405.2_ว546_111261_ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน

กค (กวจ) 0405.2_ว553_141261_ยกเว้นการกำหนดค่าปรับกรณีอื่น(ฉบับที่ 2)

กค (กวจ) 0405.2-ว5_291260_กำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

กค (กวจ) 0405.2-ว36_240162_ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพ

กค (กวจ) 0405.2-ว208_020561_แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กค (กวจ) 0405.2-ว496_291260_กำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน

กค (กวจ) 0405.3_ว350_230762_ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กค (กวจ) 0405.3_ว476_301062_ซ้อมความเข้าใจอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญา

กค (กวจ) 0405.4_ว260_300562_อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กค (กวจ) 0405.4_ว513_241062_การยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กค (กวจ) 0405.4_ว552_221162_อนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา

กค (กวจ) 0405.4_ว577_131262_ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กค (กวจ) 0405.4-ว520_291062_แนวปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

กค (กวจ) 0405.7_ว 224_150562_หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

กค (กวจ)_ว521_301062_ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

กค (กวพ) 0405.2_ว320_240860_การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

กค (กวพ) 0405.2_ว380_240861_กวพ. ซ้อมความเข้าใจผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่

กค (กอร) 0405.2_ว124_090361_กำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของรัฐ

กค (กอร) 0405.5_ ว374_060862_ซ้อมความเเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ พ.ศ.2560

กค 0402.5_ว76_การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์

กค 0402.5_ว85_060961_ค่าตอบแทนกรรมการ (ฉบับล่าสุด)

กค 0402.5_ว156_190960_ค่าตอบแทนกรรมการ (ฉบับแรก)

กค 0403.2_ว500_091161_ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ

กค 0405.2_ว50_310162_แนวทางการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

กค 0405.2_ว62_050262_แนวทางการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

กค 0405.2_ว63_050262_ขอยกเลิก ว.50 กค 0405.2_ว185_110461_แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2)

กค 0405.2_ว225_220563_การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา

กค 0405.2_ว452_281160_แนวทางปฏิบัติการดำเนินการตามมาตรา 128

กค 0405.2_ว453_281160_การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

กค 0405.2_ว9707_141160_ความเห็นขอให้ยกเลิกมิติ ครม แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

กค 0405.4_ว322_240860_แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

กค 0405.4_ว357_250762_คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วน

กค 0405.4_ว379_240861_กำหนดสินค้า e-market เพิ่มเติม

กค 0405.4_ว417_170961_แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

กค 0405.4_ว460_091061_แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP

กค 0433.2_ว120_310363_แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน COV

กค 0433.4_ว 34_030263_การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

กค 0433.4_ว151_150463_ขยายเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

กค 0433.4_ว456_190962_ปรับปรุงการให้บริการชำรำเงินค่าเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

กค 0433.5_ว208_030562_แนวทางการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้าที่ได้ปรับปรุงใหม่

กค 0433.5_ว386_090862_กำหนดสินค้าสำหรับการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม

กค 0433_ว49_310162_การจัดส่งสำเนาสัญญาให้ สตง. และกรมสรรพากร

กค 0433_ว191_230461_จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจ

กค 0526.5_ว110_031141_วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินกรณีโอนสิทธิ เรียกร้อง

กค_0433.2_ว 565_041262_แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

กฎกระทรวงฉบับที่ 1 กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2560

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560

กฎกระทรวงฉบับที่ 3 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโ

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่

กฎกระทรวงฉบับที่ 5 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560

กฎกระทรวงฉบับที่ 6 กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560

กฎกระทรวงฉบับที่ 8 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

กฎกระทรวงฉบับที่ 9 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561

กฎกระทรวงฉบับที่ 10 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

กฎกระทรวงฉบับที่ 11 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)

กฎกระทรวงฉบับที่ 12 กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562

กฎกระทรวงฉบับที่ 13 กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.

ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน

นร 0505_ว165_260462_มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ เหตุอุทกภัย

นร 0702_16385_230862_หารือความหมายของคำว่าหนี้

แนบท้ายประกาศ แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

แนบท้ายประกาศ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของผู้สังเกตการณ์

แนบท้ายประกาศ หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสีย

แนวทาง วิธีปฏิบัติ รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่

แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

แบบรายงานผลการสังเกตการณ์รอบ 1 ปี ของผู้สังเกตการณ์โครงการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม

ปช 0035_0001_070357_หนังสือตอบข้อหารือของสำนักงาน ปปช กรณีราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศกระทรวงเกษตร ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้อง

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดย2

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดย3

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดย4

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดย5

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดย6

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดย7

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยต

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา ฉบับที่ 2

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ2

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ3

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง ข้อมุลสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้า2

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตาม

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง สิทธิในการเสนอราคาของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มติ ครม 12 ธค 60 ให้ยกมติ ครม 16 กพ 2559 (ควบคุมงาน)

มติ ครม 16 กพ 59 ให้จ่ายค่าคุมงานตามจริง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน เอกสารประกอบการจัดทำขอบเขตของงาน (ตาราง)

ประกาศโรงเรียนวัดบางคนทีใน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประกาศโรงเรียนวัดบางคนทีใน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ 49 ห้องน้ำห้องสวมนักเรียนหญิง 4 ที่ 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มใบเบิกค่าการศึกษาบุตร

แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล

แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

ใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง 901

ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน 811

ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน 821

ใบแจ้งชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการคืนเงินเบิกเกินส่งคืนให้แก่หน่วยงาน

รหัส Smis ของโรงเรียน

ใบสำคัญรับเงิน 1

ใบสำคัญรับเงิน สำรองจ่าย1

ใบสำคัญรับเงินวิทยากร

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีไม่ลงระบบ e-Gp)

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560