กลุ่มกฎหมายและคดี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
140 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทร. 0 3471 1013 ต่อ 105 โทรสาร 0 3471 5790