รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)