กลุ่มบริหารงานบุคคล

ยุติธรรม โปร่งใส เต็มใจบริการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปราณิศา กลิ่นประสม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

งานวางแผนอัตรากำลัง

นางสาวเอื้อมพร นำคิด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายยงยุทธ เงี่ยมจื๊อเกล็ด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางณัฐมณ บุญทรง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสมสมร ศรีสว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

นางสาวศรีสุดา ยอดเพ็ชร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนิตยา หลงสวาสดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานธุรการ

นางสาวจีรภา นาคเส็ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวมาริสา แก้ววันทา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

คู่มือการย้าย การโอน เปลี่ยนสายงานฯ จัดทำโดย นางปราณิศา กลิ่นประสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

– คู่มือการวิเคราะห์และวางแผนอัตรา จัดทำโดย นางสาวเอื้อมพร นำคิด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

– คู่มือการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ จัดทำโดย นายยงยุทธ เงี่ยมจื๊อเกล็ด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

– คู่มือประเมินประสิทธิภาพฯสพป.สมุทรสงคราม จัดทำโดย นางสาวศรีสุดา ยอดเพ็ชร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

– คู่มือ การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ จัดทำโดย นางนิตยา หลงสวาสดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

– คู่มือ แนวปฏิบัติระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

– คู่มือ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

– คู่มือการย้ายข้าราชการครูฯ จัดทำโดย นางณัฐมณ บุญทรง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงานสรรหาลูกจ้างพนักงานราชการ จัดทำโดย นางสมสมร ศรีสว่าง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คู่มือสรรหาพนักงานราชการ

– คู่มืองานธุรการ จัดทำโดย นางสาวจีรภา นาคเส็ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

– รายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ จัดทำโดย นางสาวมาริสา  แก้ววันทา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๑๔๐  หมู่ ๓  ต.ลาดใหญ่  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๗๑๑๒๖๓ ต่อ ๑๐๗  โทรสาร  ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐