กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสุภัฏอาลากุล
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการประชุมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ (19 พฤษภาคม 2564)

กำหนดบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

        วันที่ 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ให้แก่โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 10 แห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจักรเพชร เทียนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์, นางสาวปุณยะฉัตร ถ้ำกลาง และ นางสาวรุจิรา ธัญญารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม